0
Koszyk (0) X

Łączna kwota

0,00 

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Multivoucher.pl OBOWIĄZUJE OD 01.04.2022

 1. Definicje
  Następujące pojęcia, użyte w treści Regulaminu mają znaczenie jak określono poniżej:
  1.1. Multivoucher.pl – Multivoucher Sp. z o.o. w Warszawie, pod adresem: ul. Bociania 21/1, 02-807 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000846884, posiadająca NIP: 9512503223;
  1.2. Dodatkowe dane Multivoucher Sp. z o.o. niezbędne dla celów zapewnienia użytkownikom kontaktu:
  1.2.1. adres poczty elektronicznej: [email protected],
  1.2.2. numer telefonu: +48 530 893 663
  1.3. SKLEP – serwis internetowy prowadzony przez Multivoucher.pl dostępny pod domeną https://multivoucher.pl/ , za pośrednictwem którego Multivoucher.pl prowadzi działalność gospodarczą, polegającą w szczególności na sprzedaży Produktów;
  1.4. DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.28 z późn. zm.);
  1.5. UŻYTKOWNIK (zwany w dalszej części regulaminu również Zamawiającym)- osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania;
  1.6. PRODUKT (zwany w dalszej części regulaminu również Voucherem) – voucher uprawniający do zakupów w sklepie internetowym lub w sklepie fizycznym o określonej wartości i określonym czasie ważności. Voucher może występować w formie fizycznej (np. wydrukowany na papierze lub w formie karty plastikowej) lub w formie elektronicznej – jako kod.
  1.7. KOD – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych.
  1.8. KARTA PRODUKTU strona internetowa w ramach Sklepu, na której dostępny jest szczegółowy opis Produktu w tym wymagania niezbędne do korzystania przez Użytkownika z Produktów, a także informacje o ograniczeniach w korzystaniu z Produktu;
 2. Zapisy ogólne
  2.1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, przyjmowania i realizacji zamówień oraz dostawy Produktów, zasady i formę płatności oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
  2.2. Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.
  2.3. Właścicielem oraz administratorem Sklepu jest Multivoucher.pl
  2.4. W celu skorzystania ze Sklepu Użytkownik musi posiadać komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką Stron internetowych, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
  2.5. Multivoucher.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia, w tym przerwy lub błędy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, zaplanowanymi działaniami związanymi z bieżącą konserwacją Sklepu, awariami serwerów, niedozwolonymi działaniami osób trzecich, przyczynami leżącymi po stronie zewnętrznych dostawców lub przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika. Multivoucher.pl dokłada wszelkich starań, aby Sklep funkcjonował w prawidłowy sposób.
  2.6. Użytkownicy mogą porozumiewać się z Multivoucher.pl w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres [email protected], bądź telefonicznie pod numerem telefonu +48 882 188 113. Koszty korzystania przez Użytkownika z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Użytkownik. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Użytkownik korzysta.
 3. Zamówienia
  3.1. Zamówienie na Vouchery można składać przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. W momencie składania zamówienia Użytkownik potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyty Voucher, jak również obowiązek pokrycia kosztów dostawy do Użytkownika lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Użytkownika sposobu zapłaty. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie pola wyboru dostępnego na stronie internetowej Sklepu oraz wybór przycisku „Zamawiam i płacę”.
  3.2. Zamówienia mogą być składane tylko przez osoby pełnoletnie.
  3.3. W Sklepie przy każdym Produkcie na Karcie produktu zamieszczone są informacje o Produktach w szczególności cena Produktu, warunki realizacji produktu oraz link do szczegółowego regulaminu realizacji Vouchera.
  3.4. Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z treścią szczegółowych regulaminów realizacji zamawianego Vouchera i przestrzegać jego postanowień
  3.5. Ceny Voucherów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich. Ceny te nie zawierają:
  3.5.1. kosztów dostawy, które zależne są od wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia Vouchera Koszty dostawy każdorazowo podawane są przy wyborze sposobu dostawy.
  3.5.2. Kosztów pobieranych przez operatorów płatności w wysokości nie przewyższającej kosztów poniesionych przez Multivoucher.pl w związku z wybranym przez Użytkownika sposobem zapłaty. W przypadku, gdy sposób płatności będzie związany z koniecznością poniesienia przez Użytkownika dodatkowych kosztów, taka informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej Sklepu bezpośrednio przy polu wyboru tego rodzaju płatności.
  3.6. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnym kosztami pobieranymi przez operatorów płatności) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika w podsumowaniu zamówienia, o którym mowa w ust. 10 poniżej.
  3.7. Promocje dostępne w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji wyraźnie stanowi inaczej.
  3.8. Po wejściu na stronę internetową Sklepu Użytkownik dokonuje wyboru Produktów, które mają być przedmiotem zamówienia i umieszcza je w wirtualnym koszyku, następnie w celu złożenia zamówienia, Użytkownik dokonuje czynności zgodnie ze wskazaniami i komunikatami zamieszczonymi w Sklepie.
  3.9. W zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy lub płatności Użytkownik zobowiązany jest do podania dodatkowych danych, w szczególności danych osobowych, niezbędnych do zrealizowania zamówienia przez Multivoucher.pl.
  3.10. Przed złożeniem zamówienia na komputerze lub urządzeniu końcowym Użytkownika jest wyświetlone podsumowanie zamówienia, w którym są wskazane zamawiane przez niego Produkty, koszty dostawy oraz koszty związane z wybranym przez Użytkownika sposobem płatności. Następnie Użytkownik, w celu dokonania zamówienia wybiera przycisk „Zamawiam i płacę”.
  3.11. Multivoucher.pl jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu objętej jednym zamówieniem.
  3.12. Zamówienia na Vouchery płatne są tylko i wyłącznie z góry, tj. przed dokonaniem dostawy Vouchera.
  3.13. Płatności należy dokonać i na etapie potwierdzania zamówienia, poprzez opcję „Zamawiam i płacę”. Opłacone zamówienie zostanie potwierdzone automatycznie przez Multivoucher.pl poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika.
  3.14. W przypadku ograniczonej dostępności Voucherów, Multivoucher.pl poinformuje Użytkownika o braku Vouchera lub wydłużeniu terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku Użytkownik może albo potwierdzić, że jest dalej zainteresowany realizacją Zamówienia albo, w przypadku braku Vouchera lub braku woli po stronie Użytkownika dalszej realizacji Zamówienia, Zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane i Użytkownik otrzyma zwrot uiszczonej opłaty w terminie 14 dni od daty anulowania Zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez Sklep informacji o anulowaniu Zamówienia przez Użytkownika albo od wysłania Użytkownikowi informacji o anulowaniu Zamówienia przez Multivoucher.pl.
  3.15. Multivoucher.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z potwierdzeniem zamówienia dokonywanym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wynikające z ustawień serwerów pocztowych konta poczty elektronicznej e-mail Użytkownika oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera i programu pocztowego.
  3.16. Multivoucher.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
 1. Dostawy
  4.1. Vouchery dostarczane są poprzez pocztę e-mail, w formie SMS lub na adres pocztowy, w oparciu o dane wskazane przez Użytkownika na zamówieniu.
  4.2. Multivoucher.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Voucherów, wynikające z błędnego podania przez Użytkownika adresu poczty e-mail, numeru telefonu lub adresu dostawy.
  4.3. Dostawa Produktów następuje według wyboru Użytkownika. Dostępne sposoby dostawy wraz oraz ich koszty, które zobowiązany jest ponieść Użytkownik, wskazane są w Sklepie w zakładce „Wysyłka i dostawa”.
  4.4. Od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy uzależniony jest termin dostawy Voucherów, przy czym termin dostawy drogą elektroniczną (E-mail, SMS) nie przekracza 1 dnia od daty wysłania do Użytkownika potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Multivoucher.pl.
  4.5. W przypadku przesyłek fizycznych Użytkownik powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie przy odbiorze przesyłki z Voucherami. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, które mogłyby wskazywać na otwarcie przesyłki i zapoznanie się z treścią vouchera prosimy o sporządzenie w obecności kuriera protokołu uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformowanie Multivoucher.pl o zaistniałym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]. Multivoucher.pl sugeruje sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera.
 2. Płatności
  5.1. Płatności związane z zakupem Voucherów obsługuje firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy 7.789.000 zł (opłacony w całości), NIP: 7792308495
  5.2. Podczas składania zamówienia Użytkownik ma możliwość wyboru różnych rodzajów płatności, w szczególności:
  5.2.1. Płatność przelewem, lub szybkimi płatnościami
  5.2.2. Płatność za pośrednictwem systemu BLIK
  5.2.3. Płatność za pomocą kodu Multivoucher
  5.3. Multivoucher.pl może wprowadzić także dodatkowe sposoby płatności w tym w szczególności za pomocą innych płatności elektronicznych niż wyżej wymienione, bonów, voucherów.
  5.4. Multivoucher.pl doręcza Użytkownikowi potwierdzenie zakupu Vouchera.
  5.5. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie potwierdzeń drogą elektroniczną, poprzez akceptację Regulaminu.
 3. Zasady użytkowania Voucherów
  6.1. Zakupione vouchery użytkownik może zrealizować w sposób wskazany w Sklepie przy każdym Produkcie na Karcie produktu. Zamieszczone są tam informacje dot. realizacji Vouchera, w szczególności: miejsce realizacji Voucherów, sposób realizacji voucherów, wszelkie warunki i ograniczenia dot. realizacji Voucherów.
  6.2. Szczegółowe warunki realizacji vouchera zawiera każdorazowo Regulamin danego Vouchera, do którego link znajduje się na Karcie danego Produktu. Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z treścią szczegółowych regulaminów realizacji zakupionego Vouchera i przestrzegać jego postanowień.
  6.3. Multivoucher.pl nie ponosi odpowiedzialności za działanie właścicieli firm, których Vouchery dostępne są w Sklepie. Zakres odpowiedzialności oraz zasady reklamacji Voucherów danej firmy określone są w szczegółowym regulaminie realizacji Vouchera danej firmy, do którego link znajduje się na Karcie danego Produktu. Tam też znajdują się zapisy dotyczące zasad reklamacji Vouchera danej firmy. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Voucherów danej powinny być zgłaszane bezpośrednio do tej firmy, w oparciu o wyżej wymieniony regulamin realizacji Vouchera tej firmy.
  6.4. Wraz z dostawą Voucherów Multivoucher.pl przekazuje Użytkownikowi informację o dacie ważności Voucherów.
  6.5. Informacje dot. wartości danego Vouchera oraz terminu jego ważności zamieszczone są na samym voucherze oraz w e-mailu potwierdzającym zakup danego Vouchera. Wyżej wymieniony termin ważności jest wiążący w każdym przypadku, nawet jeśli w szczegółowym regulaminie danego Vouchera są inne zapisy dotyczące terminu ważności Vouchera.
  6.6. Po upływie w/w terminu Voucher traci ważność. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Vouchera środki pieniężne pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Multivoucher.pl zwrotu tychże środków.
  6.7. Środki wpłacone przez Użytkownika nie podlegają zwrotowi na rzecz Użytkownika, w szczególności Voucher nie podlega zwrotowi, nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać wymieniony przez Multivoucher.pl na inny Voucher tego typu.
  6.8. Użytkownik ma prawo w każdym czasie dokonać sprawdzenia terminu ważności e-kodu. Sprawdzenie może być dokonane poprzez formularz zamieszczony na stronie https://multivoucher.pl/sprawdz-status-vouchera/
 4. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące używania Vouchera
  7.1. Transakcja dokonana przy użyciu Vouchera jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik tego kodu wszedł w jego posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. Multivoucher.pl nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery od momentu ich wydania Zamawiającemu. Multivoucher.pl nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za utratę, kradzież Vouchera po jego przekazaniu Zamawiającemu.
  7.2. Wszelkie reklamacje związane z realizacją zamówień na Vouchery w sklepie będą rozpatrywane przez Multivoucher.pl w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia reklamacji. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego lub Użytkownika za pośrednictwem poczty e-mail na adres [email protected] lub pisemnie na adres: Multivoucher Sp. z o.o., ul. Bociania 21/1, 02-897 Warszawa, z dopiskiem “Voucher – reklamacja”.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy
  8.1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy i dokonać zwrotu Produktu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie rzeczy.
  8.2. Wyżej wymienione prawo do zwrotu Produktu obejmuje jedynie Produkty pełnowartościowe.
  8.3. Aby zachować prawo do zwrotu Produktu Użytkownik ma prawo do korzystania z Produktu jedynie w zakresie koniecznym do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  8.4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  8.5. Zwrotu Produktu można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Multivoucher Sp. z o.o., ul. Bociania 21/1, 02-897 Warszawa, z dopiskiem “Voucher – odstąpienie od umowy”.
  8.6. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy płatność za towar, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później, niż w ciągu 14 dni.
  8.7. Zwrot wpłaty nastąpi w taki sam sposób, w jaki dokonano płatności online (karta kredytowa/debetowa, PayU, PayPal, BLIK)
 6. Postanowienia końcowe
  9.1. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Zamawiający w chwili wydania kodu otrzymuje od Multivoucher.pl, na pisemne żądanie zgłoszone najpóźniej w momencie wydania kodu pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
  9.2. Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest pieniądzem elektronicznym ani kartą płatniczą.
  9.3. Zmiany dotyczące aktywnych kodów nie będą ograniczać praw nabytych Użytkowników.
  9.4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Sklepu pod adresem http://multivoucher.pl/regulamin. Multivoucher.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
  9.5. O zmianie Regulaminu, Zamawiający i Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 14 dni. Informacja ta zostanie podana przez Multivoucher.pl w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej http://multivoucher.pl/regulamin.
Dlaczego Multivoucher

Największy w Polsce sklep z kartami podarunkowymi

Wszystkie nasze karty podarunkowe są w formie wirtualnej, czyli są kodami. Można je przesłać za pomocą poczty e-mail, SMS lub wiadomości na komunikatorze internetowym oraz odebrać w formie fizycznej. Wiele osób pyta czy karta podarunkowa to to samo co karta upominkowa lub prezentowa?
Odpowiadamy, że tak ! Karta podarunkowa może być różnie nazywana przez właścicieli marek. Wielu klientów określa vouchery takimi słowami jak karta upominkowa, karta prezentowa a także voucher prezentowy czy bon upominkowy lub bon towarowy.

 • ponad 100 znanych marek i sieci handlowych, najszersza oferta na rynku
 • vouchery na zakupy zarówno w sklepach fizycznych jak i internetowych
 • wszystkie karty upominkowe są dostępne w formie elektronicznej, jako kody alfanumeryczne
 • natychmiastowa dostawa do Klienta – w ciągu 1 minuty
 • dostarczanie kart podarunkowych następuje poprzez e-mail lub SMS

Więcej o nas

784 252 sprzedanych voucherów

663 221 szczęśliwych nabywców