0
Koszyk (0) X

Łączna kwota

0,00 

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU MULTIVOUCHER (MULTIVOUCHER.PL)

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa podstawowe zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych, ich przechowywania i wykorzystywania, wykorzystywania plików cookies oraz dostępu do informacji na urządzeniach klientów oraz danych przetwarzanych przez Multivoucher Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Bociania 21/1, 02-807 Warszawa (dalej: „Multivoucher”).
 2. Polityka Prywatności obejmuje serwis Multivoucher dostępny pod adresem internetowym www.multivoucher.pl (dalej: „Serwis”) oraz aplikacje mobilne powiązane z tym serwisem (dalej: „Aplikacje mobilne”). Za pomocą Serwisu oraz Aplikacji mobilnych świadczone są usługi mające na celu umożliwienie korzystającym z Serwisu lub Aplikacji mobilnych dostęp i realizację transakcji zakupu voucherów na zakupy (dalej: „Voucher”).
 3. Każda osoba fizyczna ma prawo do pozyskania informacji, czy i jakie dane tej osoby są przetwarzane przez Multivoucher. Nadto każda osoba fizyczna ma prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na uprawnienie Multivoucher do przetwarzania danych osobowych przed otrzymaniem przez Multivoucher oświadczenia o cofnięciu zgody.
 4. Każda osoba ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia jej danych, jeśli:
  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a nie istnieje inna podstawa ich przetwarzania,
  b) zgoda, na której podstawie opiera się przetwarzanie danych została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  c) osoba fizyczna wniesienie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Multivoucher i brak jest nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, lub
  d) gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 5. Administratorem danych osobowych jest Multivoucher Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 6. Multivoucher dokłada wszelkich starań, by dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celami, dla których zostały zebrane. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawem, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (dalej: „RODO”). W przypadku uznania, że dane osobowe są przez Multivoucher przetwarzane nieprawidłowo, osoba fizyczna może poinformować o tym Multivoucher. Osobie fizycznej przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Multivoucher informuje, że dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwe do zidentyfikowania osobie fizycznej. Ich przetwarzanie to czynności odbywające się na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Multivoucher przetwarza dane osobowe na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika lub na podstawie przepisów prawa uprawniających Multivoucher do ich przetwarzania.
 8. Multivoucher informuje, że w ramach korzystania z usług świadczonych przez Multivoucher za pomocą Serwisu lub Aplikacji mobilnej gromadzone są informacje o numerach IP, z których osoby łączą się z Serwisem lub za pomocą Aplikacji mobilnej. Dane te służą jedynie analizie i weryfikacji działania Serwisu lub Aplikacji mobilnej i mogą wykorzystywane do celów statystycznych. Jeśli w Polityce Prywatności nie stwierdzono inaczej, dane zebrane przez Multivoucher mogą być wykorzystywane dalej (np. przekazywane innym podmiotom) tylko wtedy, gdy dokonano ich uprzedniej anonimizacji, a więc usunięto wszelkie treści pozwalające ustalić dane osobowe osoby, której dotyczą.
 9. Korzystanie z Serwisu lub Aplikacji mobilnej może wiązać się z zapisywaniem przez przeglądarkę internetową stosowaną przez daną osobę plików cookies (ciasteczek). Są to zazwyczaj niewielkie pliki, które pozwalają „zapamiętać”, że z daną stroną internetową łączono się z danego urządzenia lub przeglądarki. Mogą też zawierać dane dotyczące działań podejmowanych przez daną osobę w Serwisie lub Aplikacji mobilnej. Użytkownik może zablokować wykorzystywanie plików cookies w danej przeglądarce internetowej lub na danym urządzeniu, korzystając z dostępnych opcji w tej przeglądarce lub w tym urządzeniu. Multivoucher wskazuje, że zablokowanie plików cookies może wpłynąć na korzystanie z Serwisu lub Aplikacji mobilnej oraz na doświadczenia użytkownika z tym związane (np. może się to wiązać z koniecznością każdorazowego autoryzowania użytkownika podczas uruchamiania Aplikacji mobilnej lub korzystania z Serwisu).
 10. Multivoucher korzysta z usług podmiotów trzecich, które udostępniają Multivoucher narzędzia analityczne związane z ruchem internetowym generowanym na stronie internetowej Serwisu lub za pomocą Aplikacji mobilnej (takie jak np. Google Analytics). Lista tych podmiotów stale się zmienia i umożliwiają one analizę ruchu internetowego, w tym sposobu interakcji użytkowników na stronach Serwisu i w ramach Aplikacji mobilnej. Obecnie Multivoucher przekazuje dane osobowe następującym firmom: odpowiedzialny za infrastrukturę techniczną oraz hosting jest Okinet s.c. ul. Ruska 51b 50-079 Wrocław NIP: 8971857865

 11. Multivoucher wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  a) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej dotyczącej towarów lub usług podmiotów trzecich, dane osobowe wykorzystywane są w celu przedstawienia informacji o tych towarach i usługach – wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a czas przetwarzania tych danych jest ograniczony do czasu wycofania zgody przez osobę fizyczną lub zakończenia świadczenia usługi komunikacji marketingowej przez  Multivoucher.
  b) w celu sprzedaży towarów i usług przez platformę Multivoucher – przetwarzanie danych osobowych wynika z prawnie uzasadnionego interesu Multivoucher i dane te są przetwarzane do chwili otrzymania od danej osoby sprzeciwu dotyczącego takiego przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a czas przetwarzania tych danych jest ograniczony do czasu zakończenia obowiązywania umowy i wzajemnego rozliczenia się Multivoucher i użytkownika,
  c) w celu rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – przetwarzanie danych wynika z prawnie uzasadnionego interesu Multivoucher (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a czas przetwarzania tych danych jest ograniczony do czasu rozpatrzenia reklamacji oraz zakończenia wszelkich sporów związanych z roszczeniami którejkolwiek ze stron,
  d) w celach, dla których osoba fizyczna dobrowolnie udostępnia dane osobowe (np. wyraża zgodę na rejestrację rozmów telefonicznych, kontaktując się z Multivoucher ) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a czas przetwarzania tych danych jest ograniczony do czasu wycofania zgody przez osobę fizyczną na jej przetwarzanie we wskazanym przez tę osobę celu.
 12. W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, okres przechowywania danych osobowych wynosi maksymalnie 10 lat.
 13. Multivoucher przetwarza dane osobowe, zapewniając środki zabezpieczenia ich przetwarzania stosowne do ryzyka związanego z tym przetwarzaniem. Środki te mają na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu. Multivoucher przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 5 RODO, tj.
  a) zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
  b) zbiera dane osobowe w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzania dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  c) przetwarza dane osobowe adekwatnie, stosownie i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, dla jakich są przetwarzane,
  d) przetwarzane są tylko dane prawidłowe i aktualne,
  e) dane przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane,
  f) dane przetwarzane są w sposób zapewniających ich odpowiednie bezpieczeństwo,
  g) dane przetwarzane są w sposób zapewniający realizację praw osób, których dane dotyczą,
  h) dane nie są transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.
 14. Każdej osobie fizycznej przysługuje „prawo do bycia zapomnianym” (prawo do usunięcia danych). Nie dotyczy ono sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
  a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
  b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  c) celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
  d) ustalenie, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 15. Multivoucher informuje, że na podstawie zachowań użytkownika w Serwisie lub Aplikacji mobilnej, w tym np. na podstawie wybieranych dotąd produktów lub voucherów wykorzystywanych promocji, Multivoucher może personalizować sposób wyświetlania i promowania ofert w Serwisie lub Aplikacji mobilnej, jak również w inny sposób ułatwiać dostęp użytkownikowi do treści lub funkcjonalności, z których użytkownik chętnie korzysta. Skorzystanie z tych treści lub funkcjonalności jest dobrowolne i nie wywołuje u osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.
 16. Multivoucher informuje, że przetwarza następujące dane osobowe pozyskiwane od użytkownika: 1) imię i nazwisko, 2) e-mail, 3) adres, 4) rok urodzenia, 5) płeć. W przypadku reklamacji, Multivoucher przetwarza także dodatkowe dane które są niezbędne do jej rozpatrzenia. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu obsługi procesu sprzedaży przez Multivoucher oraz partnerów Multivoucher, oraz do wykorzystania ofert, kuponów lub innych promocji oferowanych w ramach Serwisu lub Aplikacji mobilnej.
 17. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie zawartej umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba fizyczna ma prawo otrzymać na swój wniosek dane osobowe jego dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak też wnioskować o przekazanie jego danych w takim formacie do wskazanego administratora danych. Osoba fizyczna powinna poinformować we wniosku, czy jej dane po przekazaniu mają zostać usunięte przez Multivoucher.
 18. Multivoucher oświadcza, że dla realizacji określonych świadczeń Multivoucher może udostępniać dane osobowe współpracującym z nim podmiotom. Są to:
  a) podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  b) podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Multivoucher.
  c) podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Multivoucher (lub podmiotów trzecich – jeśli osoba fizyczna wyraziła na to zgodę),
  d) podmioty prowadzące księgowość, świadczące usługi doradztwa prawnego, doradcy podatkowi, audytorzy i biegli oraz firmy windykacyjne,
  e) podmioty, które obsługują proces sprzedaży, w szczególności dostawę produktów lub voucherów,
  f) organy uprawnione na podstawie przepisów prawa lub orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej do dostępu do tych danych osobowych.
 19. W Serwisie i Aplikacji mobilnej mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych i treści niezwiązanych z Serwisem. Multivoucher informuje, że po przejściu na te strony użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności tych stron, a na sposób przetwarzania danych osobowych przez te podmioty Multivoucher nie ma wpływu.
 20. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 22 luty 2021 r.
Dlaczego Multivoucher

Największy w Polsce sklep z kartami podarunkowymi

Wszystkie nasze karty podarunkowe są w formie wirtualnej, czyli są kodami. Można je przesłać za pomocą poczty e-mail, SMS lub wiadomości na komunikatorze internetowym oraz odebrać w formie fizycznej. Wiele osób pyta czy karta podarunkowa to to samo co karta upominkowa lub prezentowa?
Odpowiadamy, że tak ! Karta podarunkowa może być różnie nazywana przez właścicieli marek. Wielu klientów określa vouchery takimi słowami jak karta upominkowa, karta prezentowa a także voucher prezentowy czy bon upominkowy lub bon towarowy.

 • ponad 100 znanych marek i sieci handlowych, najszersza oferta na rynku
 • vouchery na zakupy zarówno w sklepach fizycznych jak i internetowych
 • wszystkie karty upominkowe są dostępne w formie elektronicznej, jako kody alfanumeryczne
 • natychmiastowa dostawa do Klienta – w ciągu 1 minuty
 • dostarczanie kart podarunkowych następuje poprzez e-mail lub SMS

Więcej o nas

784 252 sprzedanych voucherów

663 221 szczęśliwych nabywców